SHARE:

Share on facebook
ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว
ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน
ขนาดทางน้ำเข้า 3” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”
ขนาดทางน้ำเข้า 4” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”