SHARE:

Share on facebook
แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE)
มีประตูเปิดปิดน้ำแบบมาตรฐานอังกฤษ

– ขนาดทางนํ้าเข้า 2.5 นิ้ว

– ขนาดทางจ่ายนํ้า 2.5 นิ้ว

– ขนาดทางนํ้าเข้า 1.5 นิ้ว

– ขนาดทางจ่ายนํ้า 1.5 นิ้ว