SHARE:

Share on facebook
กระบอกไฟกระพริบ
ผลิตจาก POLYCARBONATE มีขนาดความยาว 55 ซม. ทำงานได้ต่อเนื่องประมาณ 100ชม. สามารถเป็นไฟฉายและกระพริบในอันเดียวกัน