SHARE:

Share on facebook
ตะกร้าหวายกรองผง

สำหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ำใช้กับท่อสูบน้ำของรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามทั่วๆไป

– ขนาด 3 – 4 นิ้ว