SHARE:

Share on facebook
ฝาประกับฉุกเฉิน

ฝาประกับฉุกเฉินป้องกันสายส่งน้ำ แตกหรือรั่วทำด้วยทองเหลืองติดบานพับเหล็กล็อตใช้กับประกับสายส่งนํ้าดับเพลิงที่ชํารุดรั่วไหล ขณะทําการฉีดนํ้าดับเพลิง