ป้องกันไอระเหย ,สารตัวทําลาย กรดแก๊ส ไอด่าง ไอแอมโมเนีย ( ใช้ได้ทั้งสารอินทรีย์/อนินทรีย์ )