SHARE:

Share on facebook
เข็มขัดพยุง

ลักษณะเฉพาะของเข็มขัดพยุงหลังขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ การออกแบบ วัตถุประสงค์หลัก ในการใช้งานการวัดขนาดและการถอดใส่สายคล้องบ่า ลักษณะเฉพาะโดยพื้นฐานแล้วมีดังต่อไปนี้

  • แผ่นอีลาสติดที่ช่วยปกป้องหลังขณะยกสิ่งของขึ้น,ใช้พลาสติกสังเคราะหเ์พื่อช่วยในการพยุงและ ให้ความแข็งแรง,ง่ายต่อการดูแลและซักล้างเข็มขัดทที่มีความกว้าง8นิ้ว 2 ส่วนของการรัดเขม็ขัดถูก ออกแบบให้ใช้ด้วย Spandex และอีลาสติก เพื่อช่วยในการระบายอากาศ มี 2 สี คือ สีดํา และสีครีม มีสายรัดคล้องบ่า ขนาดที่มีคือ S, M, XL, XXL