SHARE:

Share on facebook
ข้อต่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )
INSTANTANEOUS SINGLE LOCK SCAREW MALE INLET
ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวผู้ แบบมาตรฐานของอังกฤษ
ใช่ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยฝาปิดทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่พร้อม
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว